Zpráva z Evropského parlamentu o podpoře včelařství v EU

24.11.2009 13:54

29.10.2009 12:53

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že včelařské odvětví se ve světě, a zejména v Evropě, potýká s velkými problémy,

B.  vzhledem k příznivým účinkům včelařství na ekosystém jako celek, a zejména na ekosystém zemědělství,

C.  vzhledem k nutnosti zachovat biologickou rozmanitost, ke které včelařství díky cizosprašnosti zásadním způsobem přispívá,

D.  vzhledem k tomu, že včelařství je v Evropě provozováno po tisíciletí a tvoří nedílnou součást evropského kulturního a zemědělského dědictví,

E.  poukazuje na prospěšnost včelařských produktů z hlediska výživy a z lékařského hlediska,

F.  vzhledem k různorodosti a vysoké kvalitě medu a ostatních včelařských produktů, jako je mateří kašička, propolis, včelí jed a vosk, které pocházejí z evropského včelařství, a to díky jeho know-how a rozmanitosti podnebí,

G.  vzhledem k tomu, že toto odvětví trpí nekalou konkurencí výrobků pocházejících z třetích zemí a dovážených na trh Společenství,

H.  vzhledem k tomu, že med lze dovážet z různých oblastí světa, ale pouze včely v dostatečném množství mohou zajistit opylení,

I.  připomínaje vážnou hrozbu snížení počtu včelstev následkem prudkého snížení zdrojů pylu a nektaru,

J.  s ohledem na drastické snížení počtu včelstev ve světě,

K.  vzhledem k tomu, že soustavná přítomnost parazitů rodu Varroa v úlech, kolaps včelstev a šíření onemocnění způsobeného Nosema ceranae jsou ústředním problémem zdraví včel,

L.  vzhledem k tomu, že 76 % produkce potravin určených k lidské spotřebě je na včelařství závislé,

M.  vzhledem k tomu, že 84 % rostlinných druhů pěstovaných v Evropě je závislých na opylení,

N.  vzhledem k tomu, že při používání biocidů jsou příliš často opomíjeny pokyny a osvědčené postupy,

O.  připomínaje, že dosud neexistuje metoda na vymýcení některých nemocí včel, což vede ke snižování odolnosti včel a poklesu počtu úlů,

1.  domnívá se, že je důležité přiměřeným způsobem a pomocí účinných nástrojů bez otálení řešit zdravotní problémy ve včelařství;

2.  domnívá se, že je třeba učinit opatření proti nekalé konkurenci včelařských produktů pocházejících ze třetích zemí, která je částečně výsledkem nižších výrobních nákladů, zejména pokud jde o cenu cukru a práce;

3.   vyzývá Komisi, aby okamžitě urychlila další výzkum týkajícím se parazitů a chorob decimujících včely a jejich příčin a aby na tento výzkum poskytla další finanční prostředky;

4.  domnívá se, že je nezbytné zavést povinnost uvádět zemi původu včelího medu na obalech;

5.  vyzývá Komisi, aby v rámci kontroly stavu SZP zavedla opatření na podporu vytvoření oblastí ekologické kompenzace (oblasti vynětí půdy z produkce v rámci včelařství), zejména v rozsáhlých oblastech s ornou půdou; žádá, aby se tyto oblasti nacházely v místech, které se velmi těžko obdělávají a kde by bylo možné pěstovat takové rostliny, jako je svazenka, brutnák, hořčice polní nebo jetel bílý, a vytvořit tak bohaté zdroje nektaru v oblastech, kde jej včely sbírají;

6.  vyzývá Komisi, aby podpořila opatření nezbytná pro snížení rizika nedostatečného opylení jak pro včelaře, tak pro zemědělce, jejichž výroba by se mohla značně zvýšit;

7.  vyzývá Komisi, aby zajistila kontrolu a dohled nad kvalitou povrchových vod, neboť včely reagují velmi citlivě na jakékoliv poškození životního prostředí;

8.  vyzývá Komisi, aby zahájila výzkum souvislostí mezi úmrtností včel a používáním pesticidů, jako je např. thiamethoxam, imidacloprid, klothianidin a fipronil tak, aby případně přijala vhodná opatření týkající se povolování těchto výrobků;

9.  vyzývá Komisi, aby koordinovala veškeré informace týkající se této situace, které jsou v jednotlivých členských státech v současné době k dispozici; domnívá se, že by Komise měla spolupracovat s uznanými subjekty za účelem výměny vědeckých informací, jež tyto subjekty mají o vlivu pesticidů na včely;

10.  domnívá se, že je nezbytné zavést požadavek na analýzu dováženého medu, aby v něm bylo možné zjistit případnou přítomnost bacilu způsobujícího mor včelího plodu;

11.  naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla mechanismus finanční podpory pro hospodářství, která se kvůli úmrtnosti včelstva dostanou do obtížné situace;

12.  vyzývá Komisi, aby začlenila výzkum a opatření na potírání nemocí včel do veterinární politiky;

13.  vyzývá Komisi, aby důrazně požádala členské státy o okamžitou pomoc včelařskému odvětví;

14.  pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Kontakt

Pavel Novosád

dasovon@seznam.cz

Přísecká 109
Dolní Kralovice
257 68

+420 733 755 653

Vyhledávání